Уништување на документација

Шредирање на документација

ДИС-Архивирај нуди уништување на сите типови на документи на Уништување и шредирање на документација најсовремен и безбеден начин. Овој процес се врши според највисоките стандарди и процедури off-site  во архивските депоа на нашата компанија. Низ софтверскиот систем компанијата може автоматски да ја формира својата листа за уништување како и да направи извештај за извршеното уништување.

strelice-usluge Вршиме уништување на следните типови на документи:

 • хартиена документација, книги, регистратори
 • кредитни картички
 • ЦД/ДВД
 • останати медии изработени од пластични материјали

strelice-usluge Специфицирање на работата:

 • шредувањето на документите се врши според највисокото сигурносно ниво (Ниво 7) по ДИН/ЕУ стандарди
 • повторна реконструкција на документите не е возможна
 • операторите поминуваат низ обука за безбедно извршување на работата
 • сите процедури се прилагодени на стандардот ISO 27001 и важечките закони за заштита на податоци

strelice-usluge Специјализирана локација значи:

 • off site процес – уништување на документи во одвоен и физичко технички обезбеден сектор во рамките на архивското депо на ДИС (затворен и заграден со чуварска служба и видео надзор)
 • бесплатно привремено складирање на превземената документација
 • подготовка и одвојување на документи предвидени за уништување

strelice-usluge Гаранција за успешно завршената работа:

 • клиентот добива комплетен извештај и видео запис за целиот процес