Сервис опрема

Сервис опрема

Нашата фирма ДИС обезбедува залихи на репроматеријали и резервни делови кои би им овозможиле на корисниците непрекинат континуитет во работата.

Кодак репроматеријалот вклучува:

  • Кодак микрофилмови?????????????????????????
  • Kodak Archive Writer media
  • Kodak diazo
  • Kodak хемикалии
  • Резервни делови за Кодак скенери
  • Резервни делови за Кодак микрофилмски
  • Останат репроматеријал
  • Надоградба на софтверски материјал