Online hosting

cloud_docsServisi online arhiviranja (tzv. Cloud computing) i hostinga elektronskog sistema arhiviranja omogucuju najsavremeniji nacin upravljanja poslovnom dokumentacijom, sa ciljem unapredenja organizacije poslovanja, bez ulaganja u infrastrukturu i kadrove.

Usluge online arhiviranja vrše se uz podršku Cloud Computing  sistema. Ova tehnologija obezbeduje fleksibilan, od lokacije nezavisan pristup digitalizovanoj poslovnoj dokumentaciji, koju je moguce brzo i neprimetno alocirati i dislocirati u zavisnosti od aktuelnog zahteva klijenta.

Kompanija PIS d.o.o. nudi outsourcing za izvodenje svih kljucnih faza u procesu arhiviranja – pocev od sanacije postojeceg stanja, preko konverzije dokumenta u elektronski oblik i obrade elektronskih dokumenata, sve do postavljanja i održavanja e-arhive. Klijentima je obezbedena potpuna kontrola u svakoj od pomenutih faza ovog procesa.

Korišcenjem usluga online arhiviranja, zainteresovanoj organizaciji omoguceno je da:

  • znacajno poboljša brzinu i preciznost lociranja pojedinacnih ili povezanih dokumenata
  • minimizira finansijske i pravne rizike koji mogu nastati u slucaju gubitka, oštecenja ili zloupotrebe poslovne dokumentacije
  • dodatno osigura bezbednost podataka